}

Pon. – Pt. 8:00 – 18:00

Regulamin


Regulamin przewozu został wydany
na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe
(Dz.U. z 2000r. nr 50, poz. 601 z późn. zm.).

§ 1. Zakres obowiązywania Regulaminu.

1. Regulamin przewozu określa warunki świadczenia usług – przewozu krajowego i zagranicznego rzeczy, wykonywanego odpłatnie przez przedsiębiorcę „Trans & Voyager – Borowscy” zwanego dalej przewoźnikiem.
2. W odniesieniu do przewozów w komunikacji międzynarodowej postanowienia regulaminu mają zastosowanie tylko wówczas, gdy obowiązujące w tym zakresie przepisy i umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.
3. Świadczone przez przewoźnika usługi nie mają charakteru powszechnego i mogą być wykonywane również we współpracy z innymi przewoźnikami oraz podwykonawcami.

§ 2. Umowa przewozu.

1. Przez zawarcie umowy przewozu rzeczy (przesyłki towarowej) przewoźnik w zakresie działalności przedsiębiorstwa zobowiązuję się do przemieszczenia rzeczy z miejsca położenia rzeczy z chwili nadania do miejsca przeznaczenia za ustalonym w cenniku wynagrodzeniem należnym przewoźnikowi (przewoźne).
2. Stronami umowy przewozu są przewoźnik oraz Nadawca.
3. Przewoźne opłaca Nadawca, o ile postanowienia umowy zawartej z klientem bądź przepisy prawa przewozowego nie stanowią inaczej.
4. Przesyłkę towarową stanowią:
a) rzeczy przyjęte do przewozu na podstawie jednego listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego zwanego dalej „listem przewozowym”,
b) W przypadku paczek o wadze powyżej 30 do 50 kg obowiązują zalecenia dotyczące pakowania towarów o wadze do 30 kg. Jednocześnie wymagana jest pomoc ze strony Klienta przy załadunku i rozładunku przesyłki.
c) Rzecz o wymiarach do 60x60x50 cm (szer. x dł. x h.), zapakowana w karton, bądź torbę podróżną nie przekraczająca wagi całkowitej 30 kg stanowi przesyłkę towarową zwykłą,
d) rzecz wraz z opakowaniem ponad gabaryty przesyłki towarowej zwykłej, przekraczająca wagę 30 kg, w szczególności: motory, quady, rowery, sprzęt AGD, łóżka, sofy rozumiane są jako przesyłki ponadgabarytowe.
e) palety rozumiane są jako rzecz lub rzeczy o wadze od 80 do 500 kg skonsolidowane na sztywnej konstrukcji (palecie EURO lub pół palecie o wymiarach 80×120 cm nie przekraczającą wysokości 180 cm).
5. Rodzaje przesyłek w zależności od masy lub objętości oraz ze względu na termin przewozu określa cennik (krajowy i zagraniczny).
6. Ustalanie wysokości przewoźnego dla przesyłek paletowych, niestandardowych i ponadgabarytowych dokonywane jest indywidualnie.
7. Przewoźnik dopuszcza możliwość uiszczenia przewoźnego zarówno w Polsce jak i za granicą.
8. Z przewozu wyłączą się następujące rzeczy:
a) których posiadanie i przewóz jest zabroniony prawem międzynarodowym,
b) które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia przewoźnika nie nadają się do przewozu środkami transportowymi
c) niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów prawa w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, żrące, cuchnące, broń i amunicja, substancje chemiczne i biologicznie aktywne,
d) narkotyki, środki odurzające i psychotropowe,
e) leki, których przewóz wymaga specjalnych warunków,
f) papierosy i alkohol,
g) działa sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne, numizmatyki, wyroby jubilerskie
h) certyfikaty, waluty, papiery wartościowe i jakiekolwiek inne posiadające walory zbywalne,
i) zawierających szczątki zwierząt, zwierzęta, zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,
j) dokumenty tożsamości, pieniądze,
k) żywność,
l) których przewóz jest zabroniony na podstawie innych przepisów,
m) wszystkie, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić luz zniszczyć inne przesyłki.
9. W przypadku stwierdzenia nadania którejkolwiek z rzeczy opisanych w pkt. 8 niniejszego regulaminu Nadawca zobowiązany jest zapłacić kare umowną w wysokości trzykrotnej wartości przesyłki oraz wszelkich dodatkowych kosztów i opłat powstałych w z związku z wykonaniem usługi.
10. Zapłata kary umownej nie pozbawia przewoźnika prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.

§ 3. Warunki zawarcia umowy przewozu.

1. Nadawca składa przewoźnikowi na przesyłkę towarową list przewozowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
2. W liście przewozowym Nadawca zamieszcza:

1)   nazwę i adres nadawcy, jego podpis oraz określenie placówki przewoźnika zawierającej umowę,

2)   miejsce przeznaczenia przesyłki oraz nazwę i adres odbiorcy,

3)   określenie rzeczy, masy, liczby sztuk przesyłki, sposobu opakowania i oznaczenia,

4)   inne wskazania i oświadczenia, wymagane albo dopuszczone zgodnie z przepisami ze względu na warunki danej umowy lub sposób rozliczeń.

3. Nadawca dołącza do listu przewozowego dokumenty wymagane w przepisach szczególnych, a w razie niemożności ich dołączenia dostarcza je w odpowiednim czasie w miejscu załatwiania wymaganych czynności, zamieszczając w liście przewozowym odpowiednią wzmiankę o dołączeniu dokumentów lub miejscu ich złożenia.

4. Podpisanie listu przewozowego przez Nadawcę stanowi dowód zawarcia umowy przewozu, a także zapoznania się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu, chyba że postanowienia odrębnej umowy zawartej między stronami stanowią inaczej.

5. Opłata przewoźnego naliczana jest według obowiązującego w chwili zamówienia cennika na podstawie listu przewozowego.

6. Termin i sposób płatności uzgadniany jest każdorazowo indywidualnie z Nadawcą.

7. Przewoźnik może odmówić przyjęcia do przewozu rzeczy w następujących przypadkach:

a) niemożności jej wykonania z uwagi na określony czas lub miejsce odbioru lub dostarczenia przesyłki,

b) przesyłka zawiera rzeczy wyłączone z przewozu,

c) niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Nadawcę,

d) gdy stan rzeczy jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne albo nie mających wymaganego opakowania,

e) gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub wagi przesyłki nie zgadza się ze stanem faktycznym.

8. Nadawca jest obowiązany oddać przewoźnikowi przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia, a w szczególności wskazać aktualny adres i nr telefonu odbiorcy przesyłki oraz podać wartość rzeczy szczególnie cennych.

9. Przewoźnik może uzależnić przyjęcie do przewozu rzeczy, których opakowanie nie odpowiada warunkom określonym w § 3 pkt. 10 lub ze śladami uszkodzenia, od zamieszczenia przez nadawcę w liście przewozowym odpowiedniego oświadczenia o stanie przesyłki.

10. Rzeczy, które wymagają opakowania winny być dostarczone przez Nadawcę w opakowaniu, które powinno być:

a) skutecznie zamknięte i zabezpieczone, w szczególności: taśmą samoprzylepną, plombą, pieczęcią lakową, folią bąbelkową.

b) odpowiednio wytrzymałe (karton),

c) uniemożliwiać dostęp do zawartości przesyłki,

d) opisane gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki poprzez oznakowanie: „góra-dół” lub „uwaga szkło”.

11. Każda przesyłka ponadgabarytowa nadawana w Polsce winna być umieszczona na palecie EURO.

12. Przesyłki nadawane za granicą i dostarczane w Polsce są zabezpieczane przez przewoźnika folią stech’ową lub pakowane na palety.

13. Przesyłka odbierana jest z miejsca wskazanego przez Nadawcę w formularzu zgłoszeniowym, znajdującym się na stronie internetowej przewoźnika, bądź może zostać dostarczona przez Nadawcę pod adres wskazany przez przewoźnika.

 1. Przewoźnik może sprawdzić, czy:

a) przesyłka odpowiada oświadczeniom nadawcy zawartym w liście przewozowym,

b) zachowane zostały przepisy dotyczące rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych.

 1. Sprawdzenia dokonuje się w obecności nadawcy, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo gdy nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, przewoźnik dokonuje sprawdzenia w obecności osób zaproszonych przez siebie do tej czynności.
 2. Wynik sprawdzenia zamieszcza się w liście przewozowym albo dołączonym do niego protokole.
 3. W razie stwierdzenia niezgodności oświadczeń zawartych w liście przewozowym ze stanem rzeczywistym przesyłki, koszty sprawdzenia obciążają przesyłkę.

§ 4. Wykonanie umowy przewozu i prawo zastawu.

 1. Przewoźnik realizuje umowę przewozu w przewidywanym terminie dostarczenia, o ile strony nie postanowią inaczej.
 2. Doręczenia dokonuje się co do zasady do rąk Odbiory lub w miejscu przez niego wskazanym za pokwitowaniem odbioru.
 3. W przypadku, gdy Odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki jest ona zwracana do Nadawcy.
 4. W przypadku, gdy Nadawca również odmówi przyjęcia przesyłki przewoźnik przechowuje przesyłkę przez okres 30 dni od terminu odbioru przesyłki, w którym oczekuje na wskazanie wykonalnych wskazówek do usunięcia przeszkody w przewozie.
 5. Bezskuteczny upływ wskazanego w § 4 pkt. 4 terminu upoważnia przewoźnika do likwidacji przesyłki.
 6. Koszty przewozu oraz przechowania w sytuacji wskazanej w § 4 pkt. 4 ponosi w całości Nadawca.
 7. Wysokość kosztów przechowania ustala się na kwotę 25 zł dziennie.
 8. W przypadku nieobecności Odbiorcy, przewoźnik pozostawia avizo ze wskazaniem: miejsca, daty i godziny, w których można osobiście lub przez osobę pisemnie upoważnioną odebrać przesyłkę lub uzgodnić kolejną dostawę na podany adres.
 9. Termin do odbioru przesyłki wynosi 5 dni roboczych, liczony od dnia wystawienia awizo.
 10. Bezskuteczny upływ terminu oznaczonego w § 4 pkt. 10 powoduje, iż przesyłka jest zwracana do Nadawcy na jego koszt.
 11. Przewoźnik może odpłatnie (wg cennika) na wniosek Nadawcy lub Odbiorcy świadczyć usługę przekierowania pod wskazany adres.
 12. Przez przyjęcie przesyłki i listu przewozowego Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty należności ciążących na przesyłce.
 13. Przewoźnikowi przysługuje prawo zastawu na przesyłce, celem zabezpieczenia wszelkich należności przewoźnika.
 14. Prawo zastawu może być wykonywane, dopóki przesyłka znajduje się u przewoźnika lub u osoby, która ją dzierży w jego imieniu, albo dopóki może nią rozporządzać na podstawie dokumentów.
 15. Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia oznaczonego w liście przewozowym lub dokumencie nadania w ciągu 30 dni od upływu terminu przewozu uważa się za utraconą.

§ 5. Uszkodzenie przesyłki.

 1. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.
 2. Ustalenia protokolarne powinny być dokonane w obecności uprawnionego (Nadawcy, Odbiorcy), a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo nie zgłosi się on w wyznaczonym terminie, przewoźnik dokonuje ustaleń w obecności osób zaproszonych przez siebie do tej czynności.
 3. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
 4. Protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki. Jeżeli uprawniony nie zgadza się z treścią protokołu, może zamieścić w nim zastrzeżenie z uzasadnieniem; w razie odmowy podpisania protokołu przez uprawnionego przewoźnik stwierdza w nim fakt i przyczyny odmowy.
 5. Uprawniony otrzymuje bezpłatnie egzemplarz protokołu.
 6. Jeżeli ustalenia protokolarne, podjęte na żądanie uprawnionego, nie wykażą szkody w przesyłce albo wykażą jedynie szkodę stwierdzoną już uprzednio przez przewoźnika, uprawniony ponosi wszelkie związane z tym opłaty.
 7. Prawidłowo sporządzony protokół – podpisany przez Odbiorcę i osobę reprezentującą przewoźnika – jest podstawą do zapłaty odszkodowania odpowiadającego wysokości poniesionej szkody.

§ 6. Odpowiedzialność odszkodowawcza przewoźnika.

 1. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności określonej w § 4 pkt. 1, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki powstały z przyczyn występujących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy, nie wywołanych winą przewoźnika, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej.
 3. Przewoźnik jest zwolniony od odpowiedzialności określonej w § 4 pkt. 1, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstały co najmniej z jednej z następujących przyczyn:

a) nadania pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy wyłączonych z przewozu lub przyjmowanych do przewozu na warunkach szczególnych albo niezachowania przez nadawcę tych warunków,

b) braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy, narażonych w tych warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości,

c) szczególnej podatności rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości,

d) ładowania, rozmieszczenia lub wyładowywania rzeczy przez nadawcę lub odbiorcę,

e) wskutek siły wyższej.

 1. Jeżeli przewoźnik na podstawie okoliczności danego wypadku wykaże, że utrata, ubytek lub uszkodzenie mogły powstać wskutek co najmniej jednej z przyczyn określonych w ust. 3, domniemywa się, że szkoda z nich wynikła.
 2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu przesyłki lub jej zwrotu jeżeli:

a) przesyłka została błędnie zaadresowana ( błąd w nazwisku, imieniu, nazwie firmy, ulicy, miejscowości, numerze, kodzie pocztowym.

b) Odbiorca zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę,

c) zawartość lub waga faktyczna przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną w liście przewozowym.

 1. Przewoźnik nie odpowiada za ubytek przesyłki, której masy i liczby sztuk nie sprawdził przy nadaniu, jeżeli dostarczy ją bez śladu naruszenia, a w razie przewozu w zamkniętym środku transportowym – również z nie naruszonymi plombami nadawcy, chyba że osoba uprawniona udowodni, że szkoda powstała w czasie od przyjęcia przesyłki do przewozu aż do jej wydania.
 2. Jeżeli przesyłka nadeszła do miejsca przeznaczenia w pojemniku transportowym, nie naruszonym, zamkniętym przez nadawcę i z nie naruszonymi, założonymi przez niego plombami, domniemywa się, że szkoda nie nastąpiła w czasie przewozu.
 3. Przy przesyłkach, które z powodu swoich właściwości tracą na masie, przewoźnik odpowiada tylko za tę część ubytku, która przewyższa normy ubytków ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami lub zwyczajowo przyjęte, chyba że szkoda nie wynikła z przyczyn uzasadniających zastosowanie norm dopuszczalnego ubytku.
 4. Jeżeli szkoda powstała tylko częściowo wskutek okoliczności, za które przewoźnik odpowiada, odpowiedzialność jego ogranicza się do zakresu, w jakim okoliczności te przyczyniły się do powstania szkody.
 5. Reklamacje lub wezwanie do zapłaty uważa się za bezskuteczne, jeżeli dłużnik nie zapłacił dochodzonych należności w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia reklamacji lub wezwania do zapłaty.
 6. Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,

b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,

c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,

d) szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

§ 7. Odpowiedzialność odszkodowawcza Nadawcy
i Odbiorcy.

 1. Nadawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z:

a) podania w liście przewozowym lub w innej formie wskazań i oświadczeń niezgodnych,

b) wadliwego stanu przesyłki, braku lub niewłaściwego opakowania albo nienależytego wykonania czynności ładunkowych.

 1. Nadawca przesyłki w transporcie drogowym rzeczy odpowiada za wszelkie koszty, jakie mógłby ponieść przewoźnik na skutek nieścisłości lub niedostateczności danych, o których mowa w § 7 pkt. 1 lit. a).
 2. Nadawca ponosi także koszty związane z przeładunkiem przesyłki w przypadku, gdy dane dotyczące masy przesyłki, zawarte w liście przewozowym, są niezgodne ze stanem faktycznym, rzeczywistością i nieścisłych, niedostatecznych lub wpisanych w niewłaściwym miejscu, a także za brak, niekompletność lub nieprawidłowość dokumentów wymaganych w przepisach szczególnych.
 3. Za uszkodzenie mienia przewoźnika spowodowane czynnościami ładunkowymi ponosi odpowiedzialność odpowiednio nadawca lub odbiorca.

§ 8. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Zgłoszenia reklamacji może dokonać uprawniony (Nadawca lub Odbiorca).
 2. Ustalenia stanu przesyłki dokonuje się protokolarnie w czasie przewozu lub po jego zakończeniu w celu określenia zakresu szkody, jeżeli nastąpiło naruszenie stanu przesyłki.
 3. Za naruszenie stanu przesyłki uważa się każde obniżenie wartości przesyłki spowodowane nieprawidłowościami lub zaniedbaniami w okresie od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania uprawnionemu.
 4. Przewoźnik przystępuje niezwłocznie do sprawdzenia i ustalenia stanu przesyłki na wniosek uprawnionego, a także w przypadku, gdy:

a) spostrzeże ślady naruszenia przesyłki, pojemnika transportowego lub środka transportowego (plomb, zamknięć, opakowań),

b) przypuszcza, że przesyłka doznała ubytku lub uszkodzenia.

 1. O podjęciu czynności sprawdzania i ustalenia stanu przesyłki przewoźnik zawiadamia uprawnionego.
 2. Uprawniony może brać udział w czynnościach sprawdzania i ustalania stanu przesyłki także w przypadku, gdy ustalenie stanu przesyłki nie następuje na jego wniosek. W takim przypadku uprawniony również podpisuje protokół ustalenia stanu przesyłki.
 3. Protokół ustalenia stanu przesyłki powinien zawierać w szczególności informacje dotyczące:

a) pierwotnego stanu przesyłki i wartości przesyłki wynikającej z zapisów w dokumencie przewozowym,

b) rodzaju naruszeń stanu przesyłki, pojemnika transportowego lub środka transportowego,

c) rozmiarów naruszenia, w tym ubytków ilości, masy lub objętości przesyłki,

d) przypuszczalnego czasu i miejsca, w którym nastąpiło naruszenie stanu przesyłki,

e) przypuszczalnych przyczyn naruszenia stanu przesyłki,

f) innych okoliczności, w jakich nastąpiło naruszenie stanu przesyłki.

 1. Jeżeli ustalenia stanu przesyłki dokonuje się po jej wydaniu, to w protokole odnotowuje się także okoliczności ujawnienia naruszenia stanu przesyłki.
 2. Reklamację składa się w formie pisemnej w terminie 10 dni, od dnia ujawnienia szkody, nie później jednak niż w terminie 14 dni od nadania przesyłki.
 3. Reklamacja powinna zawierać:

a) datę sporządzenia reklamacji,

b) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika,

c)  imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację,

d) tytuł oraz uzasadnienie reklamacji,

e) kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego),

f) wykaz załączonych dokumentów.

§ 9. Karta stałego klienta PIĄTA PACZKA GRATIS.

1. Okres wydawania kart PIĄTA PACZKA GRATIS kończy się z dniem 31.12.2022r.

2. Karty wydane przed 31.12.2022r. są ważne do momentu ich wykorzystania.

3. Ostateczny termin wykorzystania karty PIĄTA PACZKA GRATIS mija z dniem 31.12.2023r.

4. Karta stałego klienta PIĄTA PACZKA GRATIS oraz stemple wydawane są tylko na terenie Wielkiej Brytanii oraz Szkocji. Nie ma możliwości uzyskania karty stałego klienta w Polsce.

5. Krata jest ważna jeden rok od momentu uzyskania karty przez klienta.
6. Stemple liczą się od momentu uzyskania karty przez klienta – nie ma możliwości podstemplowania wcześniejszych wysyłek.

7. W kwestii klienta jest przedstawienie karty kurierowi w celu podstemplowania – kurier nie ma obowiązku wzywania klienta do okazania karty do podstemplowania.
8. Podjazd pod adres = 1 punkt ( nie zależnie od ilości wysłanych/odebranych paczek).

8. Paczka gratis do 20kg obowiązuje na terenie Londynu, do 15kg – pozostała część Wielkiej Brytanii, do 10kg na terenie Szkocji. Wymiar paczki nie może przekroczyć wymiaru 60x50x50cm.

 


× WhatsApp